Legal services

Preparation of contracts and other legal documents

We prepare all types of contracts and also we are consulting on all contractual issues. We carry out a legal assessment of already signed contracts. We prepare claims, reciprocations to claims, reply, rejoinder, separate complaints, appeal and other procedural and legal documents (orders, regulations statute rules, regulations, procedures, projects of legislation, individual legislation and etc.).

Trade mark (brand) registration

Trade mark – any mark, which is designed – to distinguish one person‘s goods or services from another person‘s goods or services, and which can be represented graphically.

Who can be the trade mark?

The trade mark may consist of the following signs: words, personal surnames and names, titles, artistic pseudonyms, names of legal persons, slogans, letters, numbers, pictures, logos, three-dimensional form (design of products, their packaging or containers), colors or combination of color, theirs compositions, any combination of the signs listed.

We offer the following services for the registration of trade mark:

 • we advice on trade mark registration matters;
 • we are working on applications and others documents concerning registration on trade mark in the Lithuania, in the EU and other countries;
 • we are having the desired registered trade marks of compliance with legislation;
 • we represent in the State Patent Bureau of the trademark registration process.

The terms and procedures:

 • 1 month – examination of trade mark applications (trade mark will have the temporary legal protection);
 • 6 months – examination of trade mark (mark will be entered in the Trade Marks Registry);
 • 3 months – will be is issued the certificate of trade mark registration.

A trade mark may be used after examining the application, after a month.

Restructuring

Restructuring is the change of the legal form of the legal entity when a new form legal entity takes over all the rights and obligations of the restructured legal entity. Having carried out the restructuring procedures, the legal entity does not finish and the activity performed is not completed, the only change experienced is the its legal form (an individual enterprise becomes a private limited liability company, an association – a public company and so on). In fact, it does not influence the assets, rights and duties of a company and they remain for a new form legal entity.

The period of restructuring typically takes approximately 2 weeks.

Mes atliksime šias paslaugas:

 • konsultuosime įmonės pertvarkymo klausimais;
 • paruošime juridinio asmens savininko sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį;
 • paskelbsime apie šį sprendimą viešai steigimo dokumentuose numatytame dienraštyje bei pranešime visiems juridinio asmens kreditoriams;
 • įregistruosime Juridinių asmenų registre pertvarkomos įmonės teisinį statusą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumentų redakciją;
 • rezervuosime naujos teisinės formos pavadinimą Juridinių asmenų registre;
 • pateiksime notarui tvirtinti steigimo dokumentus bei formas;
 • įregistruosime Juridinių asmenų registre;
 • pagaminsime antspaudą.

Įmonės pertvarkymas paprastai užtrunka apie 2 savaites.

Individualios įmonės pertvarkymas

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę ir viešąją įstaigą.

Reikalingi dokumentai ir informacija:

 • IĮ registravimo pažymėjimas;
 • IĮ nuostatai;
 • IĮ balansas;
 • turto vertinimo ataskaita (jei nepiniginis turtas perduodamas už UAB akcijas), arba pažyma iš banko apie turimą 2 500 EUR sumą;
 • Duomenys apie savininką (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta);
 • Duomenys apie skiriamą UAB direktorių (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta);
 • UAB pavadinimas;
 • Buveinės adresas (reikalingas patalpų savininko sutikimas, patvirtintas Notaro. Jeigu patalpos įkeistos bankui, banko sutikimas).

Mes atliksime šias veiksmus:

 • konsultuosime individualios įmonės pertvarkymo klausimais;
 • laikinai įtrauksime naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • surašysime savininko sprendimą dėl individualios įmonės pertvarkymo bei rengsime kitus teisinius dokumentus;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie individualios įmonės pertvarkymą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre;
 • pagaminsime antspaudą.

Reorganization

Reorganization is the completion of the legal entity without the procedure of liquidation. The key aim of it is the transformation of the corporate processes striving to increase productivity and effectiveness of the company activity, reduce the company’s management expenditures and simplify the management of several companies, etc. To put in other words, there is no legal entity after the procedure of reorganization, virtually, it is either merged to the other legal entity or shared for the performing units or the ones being newly established.

 • Prijungimas – tai, vieno ar daugiau juridinių asmenų, prijungimas prie kito juridinio asmens.
 • Sujungimas – tai, dviejų ar daugiau juridinių asmenų, susivienijimas į naują juridinį asmenį.

Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas:

 • Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
 • Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Visais reorganizavimo atvejais turi būti parengiamos reorganizavimo sąlygos, kurios yra pagrindinis dokumentas ir jose detaliai numatoma, kokiu būdu bus vykdomas reorganizavimas, kaip paskirstomas reorganizavime dalyvaujančių įmonių turtas, teisės ir pareigos, kokia tvarka vieno juridinio asmens dalyviai taps kito juridinio asmens dalyviais ir kt.

Mes atliksime šias paslaugas:

  • konsultuosime juridinių asmenų reorganizavimo ir atskyrimo klausimais;
  • laikinai įtrauksime po reorganizavimo sukuriamo naujo juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
  • parengsime reorganizavimo arba atskyrimo sąlygas;
  • surašysime protokolus, sprendimus, reorganizavimo ataskaitas bei parengsi mekitus teisinius dokumentus;
  • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją;
  • užtikrinsime tinkamą informacijos apie reorganizavimą arba atskyrimą paskelbimą;
  • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas.
  • atstovausime notarų biure, Juridinių asmenų registre kitose institucijose ir/ar organizacijose.